Programvare for linjeprosjektering (netLIN)

netLIN

I hele elforsyningens eksistens har luftnett vært dominerende som infrastruktur for fremføring av elektrisk energi.

For å prosjektere en luftlinjeseksjon trengs det betydelige kunnskaper i matematikk, statikk og mekanikk samtidig som det er en rekke forskrifter og regelverk å forholde seg til.

Disse kunnskapene er implementert i produktet netLIN, det mest komplette dataprogrammet for prosjektering av luftlinjeanlegg. netLIN utvikles av HallingKonsult i nært samarbeid med REN AS i Bergen.

netLIN 3

HallingKonsult har lang tradisjon i utvikling av beregningsprogrammer for luftlinjeanlegg, og netLIN 3 er siste generasjon i denne rekken.

netLIN 3 kombinerer den beste tilgjengelige funksjonaliteten fra alle tidligere produkter i et og samme dataprogram, samtidig som mye ny og forbedret funksjonalitet er tilført.

NetLIN 3 har et visuelt, moderne og intuitivt brukergrensesnitt med innebygd profildesigner som forenkler arbeidsprosessen for brukeren

Innmåling

Innmålt terrengprofil overføres fra elektronisk målebok til netLIN via. KOF-filer. netLIN støtter «koding i felt» der temakoder angir terrengbeskaffenhet, masteplasseringer og andre objekter.

Under overføringsprosessen forhåndsviser netLIN terrengprofilen både i side- og fugleperspektiv slik at innmålingen kan verifiseres fullt ut.

Enkel korrigering og sortering av målepunktene kan foretas før profilen er klar til bruk i luftlinjeanlegget.

Vind- og islast

Forhåndsdefinerte vind- og islaster hentes opp automatisk på basis av anleggets lokalisering (kommune). Disse kan igjen tilpasses anlegget og også for hver linjeseksjon for å fange opp lokale variasjoner.

Liner

Linetyper velges fra forhåndsdefinerte linetypetabeller der alle materialegenskaper er lagt inn. Nytt i netLIN 3 er muligheten for å velge individuelle linetyper for hver linjeseksjon.

Liner

Linetyper velges fra forhåndsdefinerte linetypetabeller der alle materialegenskaper er lagt inn. Nytt i netLIN 3 er muligheten for å velge individuelle linetyper for hver linjeseksjon.

Anleggsdokumentasjon

Det ferdigprosjekterte anlegget dokumenteres i form av utplottbare tegningsrammer som også kan åpnes i AutoCAD og andre CAD-programmer.

Annen relevant anleggsinformasjon eksporteres til en Excel arbeidsbok der informasjonen fordeles i ulike fliker.

Her inkluderes anleggs- og traseinfo, seksjons- og linedata, pilhøydetabeller, detaljerte masteoppsett med tegninger/figurer for hver mast samt en oversiktlig mastetabell med bla. stolpedata og tilhørende mastemateriell.

Beregninger

Grunnlag for beregningene er FEF 2006, NEK 445:2009 som inneholder EN 50423 for luftledninger med spenning opp til og med 45 kV og EN 50341for høyere spenninger, i tillegg til Vindnorm 1991-1-4 som inneholder vindhastigheter for alle kommuner i Norge.

Linene beregnes med bla. skjev islast og masteberegningen er kraftig forbedret i forhold til tidligere beregningingsprogrammer.

Ut i fra horisontalavstander, høydeforskjeller og valgt materiell beregnes pilhøyder, linepåkjenninger, stolpedimensjoner og isolator-, bardun- og traversbelastninger.

Etter beregningene kan alle relevante beregningsdata eksporteres til en Excel arbeidsbok.

Luftlinjeanlegg

Mastene opprettes automatisk på basis av kodingen i innmålt terrengprofil. Mastetypevarianter, fase/stolpeavstander og traverstyper for ende-, bære-, vinkel- og forankringsmaster kan forhåndsvelges slik at de viktigste valgene i masteoppsettet er på plass med det samme.

Bæremastene kan enkelt flyttes interaktivt langsetter profilen for å finne den optimale plasseringen i forhold til linehøyder over terreng og spennlengder. Kjedelinjene beregnes og vises kontinuerlig mens flytting og høyderegulering av mastene pågår.

Ytterligere informasjon

For mere informasjon om netLIN se www.netlin.no.
For ytterligere informasjon og spørsmål om netLIN, lisenser, kurs og opplæring, kontakt www.ren.no.

Kurs og opplæring

REN holder regelmessige kurs i netLIN, både dagskurser som gir innføring i bruken av selve netLIN-programmet samt 2-dagers kurs som inkluderer traseoppmåling ute i felt med påfølgende prosjektering med netLIN. I tillegg kan bedriftstilpassede kurser avholdes.

Lisenser

netLIN selges gjennom REN. Ta kontakt med REN for priser og betingelser.

Kurs og opplæring 

Kurs og opplæringsprogram tilpasses etter oppdragsgiverens ønsker og behov. Når det gjelder programmet netLIN arrangeres kurs og opplæring i samarbeid med REN AS.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
32 05 38 10