Skal du bygge ny bolig eller hytte?

Plassering og beliggenhetskontroll

​Plan- og bygningsloven stiller krav til plassering, beliggenhetskontroll og oppmålingsteknisk prosjektering av nye bygg/hytter.

​Vi må erklære ansvarsrett og avgi samsvarserklæring for disse fagområdene og innehar sentral godkjenning for dette. Dokumentflyten går via ansvarlig søker (typisk hytteleverandør/snekker/arkitekt).

En typisk arbeidsgang etter at man har kjøpt seg tomt og bestemt seg for type bolig/hytte er at bygget skal plasseres på tomta. Dette må utføres i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser og byggegrenser og resultere i at bygget faller riktig inn i terrenget høydemessig.

Situasjonsplan og snitt-tegninger

HallingKonsult kan bistå med befaring på tomta sammen med tiltakshaver (byggets eier) og evt grunneier og grave- entreprenør.

Bygget plasseres hensiktsmessig og måles inn med hjørnekoordinater slik at situasjonsplan kan utarbeides. Byggets hjørner markeres i terrenget med trestikk ved befaringen. Høydereferanse settes også ut hvis denne kan bestemmes ved befaringen.

​HallingKonsult kan deretter utarbeide situasjonsplan og snitt-tegninger som viser terreng før og etter inngrepet.

Vi benytter Gemini programvare til dette arbeidet og kan visualisere ulike plasseringer i 3D for å finne den optimale plasseringen.

Vi kan også ta inn en digital versjon av ønsket byggtype i 3D modellen slik at situasjonsplanen blir mest mulig reell. Situasjonsplanen brukes i forbindelse med nabovarsel og søknad om byggetillatelse som ansvarlig søker sender kommunen.

Graveentreprenøren forholder seg til trestikkene som viser byggets hjørner eller får disse hjørnene lagt inn i sin maskinstyring/GPS.

Når ferdig pukkpute er opparbeidet er det som regel nødvendig å markere byggets hjørner på nytt for å opprettholde nøyaktighetskravet før grunnmur settes opp. ​

Beliggenhetskontroll

Plan- og bygningsloven krever også at det skal utføres en beliggenhetskontroll av tiltaket for å forsikre seg om at oppsatt bygg har samme plassering som omsøkt bygg.

Det er litt ulik praksis fra kommune til kommune for hvordan dette ønskes gjennomført. Enkelte vil ha målt inn hjørnene på forskaling mens andre vil ha hjørnene på ferdig oppsatt bygg slik tilfelle er i Flå og Nes kommune.

​I enkelte tilfeller kommer vi også inn i bildet der det allerede foreligger en ferdig situasjonsplan og stikker da ut bygget i henhold til denne og følger resten av prosedyren med merking på ferdig pukkpute og avsluttende beliggenhetskontroll.

​Oppsummert er vanlig prosedyre som følger:

  1. Befaring på råtomt og plassering av bygg.
  2. Merkes med trestikk i terrenget.
  3. Utarbeidelse av situasjonsplan.
  4. Avmerking av bygg på ferdig pukkpute.
  5. Beliggenhetskontroll.

Alternativt når vi mottar ferdig situasjonsplan:

  1. Utarbeidelse av stikningsplan hvis vi ikke mottar dette fra prosjekterende.
  2. Utstikking/merking av bygg på råtomt.
  3. Avmerking av bygg på ferdig pukkpute.
  4. Beliggenhetskontroll.


Det benyttes stor sett GPS-utstyr til feltarbeidet så sant ikke nøyaktighetskravet tilsier noe annet.

​HallingKonsult kan utføre oppdraget på timebasis, eller vi kan lage en pakkepris for hele prosessen.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
32 05 38 10