KONSEKVENSUTREDNINGER

En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et tiltaks konsekvenser for miljø, samfunn, natur, klima, kulturminner eller mennesker. Bestemmelser for konsekvensutredninger er beskrevet i plan- og bygningsloven.

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning for alle planer og tiltak som kan få vesentlig virkning for miljø eller samfunn. Formålet med en KU er å klargjøre og belyse hva slags konsekvenser planlagt arealbruk og andre typer virksomheter kan ha på de nevnte temaer.

Regelverket om konsekvensutredning skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

Halling Konsult AS kan bistå og i utføre en slik prosess.

created with gimp