KONSULENTTJENESTER

Konsulenttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bredbåndsutbygging i Vidjukonsernet:

  • Prosjektering
  • Kalkulering
  • Prosjektledelse
  • Dokumentasjon
  • Evaluering

Eksempelvis bolig- og fritidsområder og stamnett på høyspentlinjer – typisk basert på OPGW kabel.

konsulenttjenester
sangelie
MOBILMASTER

Utbygging av 5G medfører fremføring av fiber og strøm til mobilmaster, noe som er svært aktuelt i disse dager. Noen master er etablert på høyfjellet i sårbare områder der det er nødvendig å ivareta alle offentlige krav om å hensynta artsmangfold, kulturminner og flere ulike interesser.

Bildet fra foten av Sangenuten i Ål viser omtrentlig trase der stålrør festes til fjellet. Til høyre i bildet ligger kløfta der dagens kabel ligger. Det innfelte bildet viser traseen fra Sangelie og opp til toppen.

KABLINGSSTRATEGI OG NATURINNGREP

HallingKonsult vil bidra med viktige innspill ved vurdering av ulike alternativer for linjetraseer i forhold til natur- og miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og vassdrag for å nevne noe. Enkelte jordkabelanlegg krever god planlegging for å ivareta natur- og miljøhensyn. Vi bidrar med kunnskap innenfor arealplanlegging og naturforvaltning, slik at hensynet til natur- og miljø blir ivaretatt i slike prosjekter. HallingKonsult kjenner offentlig forvaltning og bidrar med søknadsprosesser (foreleggingsdokument) i forhold til gjeldende arealplanverk.

natur