LANDMÅLING

Vi har som målsetning å utføre oppmålingsoppdrag på kort varsel, med rask levering til konkurransedyktige priser. Vi har toppmoderne GPS mottakere (Trimble R12i GNSS med tiltfunksjon), og Trimble SX10 totalstasjon med 3D laserskanning.

På oppdrag fra lokal oppmålingsmyndighet gjennomfører vi oppmålingsforretninger. Vi har ansatte med godkjenning som eiendomslandmåler.

beliggenhetskontroll
PLASSERING OG BELIGGENHETSKONTROLL

Plan- og bygningsloven stiller krav til plassering, beliggenhetskontroll og oppmålingsteknisk prosjektering av nye bygg/hytter. ​

Vi må erklære ansvarsrett og avgi samsvarserklæring for disse fagområdene, og innehar sentral godkjenning for dette. Dokumentflyten går via ansvarlig søker (hytteleverandør/snekker/arkitekt).

Etter at man har kjøpt seg tomt og bestemt seg for type bolig/hytte skal bygget plasseres på tomta. Dette må utføres i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser og byggegrenser og resultere i at bygget faller riktig inn i terrenget i både plan og høyde.

SITUASJONSPLAN OG SNITT-TEGNINGER

Vi bistår med befaring på tomta sammen med tiltakshaver og evt. grunneier og graveentreprenør. Bygget plasseres på mest hensiktsmessig måte, i henhold til gjeldende bestemmelser, og måles inn med hjørnekoordinater slik at situasjonsplan kan utarbeides. Byggets hjørner markeres i terrenget med trestikk. Høydereferanse settes også ut hvis denne kan bestemmes.

Vi kan deretter utarbeide situasjonsplan og snittegninger som viser terreng før og etter inngrepet. Vi benytter Gemini programvare til dette arbeidet og kan visualisere ulike plasseringer i 3D for å finne den optimale plasseringen.

Vi kan også ta inn en digital versjon av ønsket byggtype i 3D-modellen, slik at situasjonsplanen blir mest mulig reell.

byggegrop

HALLING KONSULT AS TILBYR:
  • bygg- og anleggsmåling
  • masseberegning
  • supplerende kartlegging
  • plassering av tiltak etter plan- og bygningsloven
  • kommunaltekniske målinger, oppmålingsforretninger
  • ledningskartlegging
  • måling/skaning av terreng
  • prosjektering, plassering- og beliggenhetskontroll av bygg